Belasting, wet & regelgeving

Wat zijn de wettelijke eisen en voorwaarden voor het hebben van een webwinkel? Aanmelden bij de belastingdienst is vereist wanneer je van plan bent om je webwinkel meer te laten zijn dan een hobbyshop waarmee je een zakcentje wilt bijverdienen.

Wanneer je je aanmeldt als ondernemer bij de belastingdienst wordt je BTW plichtig. Voor de inkomstenbelasting stelt de Belastingdienst andere voorwaarden aan het ondernemerschap dan voor de BTW. Het kan dus zo zijn dat je voor de BTW wel een ondernemer bent, maar voor de inkomstenbelasting niet.

In de volgende gevallen bent je ondernemer voor de BTW:

 • Je oefent zelfstandig een bedrijf of beroep uit. Het maakt niet uit of je wel of niet staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het is niet van belang of je winst maakt.
 • Je werkt in dienstbetrekking en je hebt daarnaast nog andere werkzaamheden. Voor die nevenwerkzaamheden kan je als ondernemer beschouwd worden
 • Je exploiteert zelfstandig een zaak of een recht om er inkomsten aan te ontlenen.

De rechtsvorm van je onderneming telt niet voor de vraag of je ondernemer bent. De onderneming kan dus een natuurlijk persoon zijn, een rechtspersoon (bijvoorbeeld BV, NV of stichting).

Verkopen aan het buitenland en BTW

Als je producten verkoopt aan het buitenland, kan je te maken krijgen met een aantal belastingen, zoals invoerrechten en accijns. Ook BTW wordt geheven als je zaken doet met het buitenland. De BTW regels hangen samen met het land waarmee je handelt. Voor landen van de EU gelden andere regels dan voor overige landen.

In principe wordt bij transacties binnen de EU de BTW geheven in het land van aankomst van de goederen. Als je goederen uitvoert, geldt het 0%-tarief.

Bron: Belastingdienst

Webwinkels en de wet

Voor webwinkels zijn de Wet Verkoop op Afstand, de Wet Elektronische Handel en de Wet Bescherming Persoonsgegevens de belangrijkste voorwaarden en wettelijke eisen.

Wet Verkoop op Afstand:
Deze wet beschermt consumenten tegen de risico´s bij het sluiten van een overeenkomst op afstand (bijvoorbeeld via internet). Je hebt als ondernemer een informatieplicht. Je moet ervoor zorgen dat je de consument informeert over:

 1. hun identiteit.
 2. de belangrijkste kenmerken van het product.
 3. de prijs.
 4. de kosten van aflevering.
 5. de manier van betaling, aflevering of uitvoering van de koop op afstand.
 6. het herroepingrecht van de consument.
 7. eventuele bijzondere communicatiekosten.
 8. de termijn waarbinnen het aanbod (product) kan worden aanvaard.
 9. eventueel de minimale duur van de overeenkomst, bijvoorbeeld bij een abonnement.
 10. het bezoekadres voor klachten.
 11. service- en garantiegegevens.
 12. hoe de klant de overeenkomst opzegt als die voor een onbepaalde duur is of langer is dan één jaar, bijvoorbeeld een abonnement.

Ook zegt deze wet dat de consument de gegevens over de koop ‘duurzaam’ moet ontvangen. Bijvoorbeeld: opslag op een diskette, cd-rom of harde schijf. Een e-mailbericht dat kan worden opgeslagen kan dus voldoende zijn.

Annuleringsrecht van de consument

De consument heeft het recht om binnen zeven werkdagen na ontvangst van het product de koop zonder toelichting te annuleren. Als je als verkoper niet voldoet aan de informatieplicht geldt er een annuleringstermijn voor de consument van drie maanden na ontvangst van het product.

Het kan zijn datje na aankoop van de consument alsnog aan de informatieverplichting voldoet. In dat geval geldt vanaf dat moment weer een termijn van zeven dagen.

Bij annulering moet de consument het gekochte terugzenden. De consument kan alleen verplicht worden tot betaling van de kosten van het terugzenden. Als de consument de koopprijs al heeft betaald, dan moet je hem binnen dertig dagen na de annulering terugbetalen.

Kijk voor meer informatie op de site van de Kamer van Koophandel

Wet elektronische handel

Deze wet vloeit voort uit een Europese richtlijn en is gemaakt om meer vertrouwen te creëren in het elektronisch zakendoen (e-commerce). Een belangrijk instrument hiervoor zijn informatieverplichtingen, die moeten waarborgen dat internetgebruikers weten met wie ze te maken en waar ze terecht kunnen als bijvoorbeeld op de website verstrekte informatie onjuist is of een online bestelling niet goed wordt afgewikkeld. Lees meer over de regels voor webwinkels.

Wet bescherming persoonsgegevens

Persoonsgegevens staan op veel plaatsen geregistreerd. De gegevens van een “gemiddelde” burger komen in honderden bestanden voor. Bijvoorbeeld bij de gemeente, belastingdienst, huisarts, bibliotheek, supermarkt, sportvereniging en werkgever.

Heel veel mensen doen mee aan spaaracties, enquêtes of hebben een klantenkaart. Waarschijnlijk hebben zij meestal niets te klagen over de manier waarop organisaties hun gegevens gebruiken. Misschien profiteren zij van de extra service die zij met een klantenkaart krijgen en stellen zij prijs op de informatie die zij ontvangen.

De snelle technologische ontwikkelingen bieden meer mogelijkheden om persoonsgegevens te verwerken. Ondernemingen, organisaties en de overheid kunnen daardoor nieuwe diensten ontwikkelen waar de burger profijt van heeft.

Die mogelijkheden kunnen van de andere kant ook een bedreiging vormen voor de privacy van de burger. Vooral door het gebruik van informatie- en communicatietechnologie is het tegenwoordig voor organisaties steeds makkelijker om persoonsgegevens op verschillende manieren te gebruiken of aan anderen te verstrekken.

Daardoor kan de burger niet altijd overzien wat er met zijn gegevens gebeurt. Toch is het belangrijk dat de gegevens goed beschermd zijn. De Wbp waarborgt dat er zorgvuldig met deze informatie wordt omgegaan. De mogelijkheden die de techniek biedt mogen niet ten koste gaan van iemands privacy. De voorwaarden van je webwinkel zijn dus erg belangrijk